XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. december 12., kedd

December 12.Rabság            Mk 5,1-8.14-15
Átértek a tó túlsó partjára, a gadaraiak vidékére. Amint kiszállt a bárkából, a sírok felől egy tisztátalan lélektől megszállott ember jött szembe vele. A sírboltokban lakott, és még lánccal sem tudták fogva tartani. Már sokszor megbilincselték és láncra verték, de széttépte a láncokat, összetörte a bilincseket. Senkinek sem sikerült megfékeznie. Éjjel-nappal állandóan sírboltokban és a hegyekben tanyázott, kiáltozott, és kövekkel ütötte-verte magát. Amikor messziről meglátta Jézust, odafutott hozzá, a földre vetette magát előtte, és hangosan kiabált: „Mi közöm hozzád, Jézus, a magasságbeli Istennek Fia? Az Istenre kérlek, ne gyötörj!” Mert ráparancsolt: „Menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből!”... Az emberek jöttek, hogy megnézzék, mi történt. Jézushoz érve látták, hogy akit azelőtt egy légió tartott megszállva, most ott ül felöltözve, eszének birtokában.

Az ember maga egy mély misztérium. Sokszor saját magunk sem tudjuk felfogni, hogy mit miért teszünk. Miért vannak bennünk ellentétek? Miért vannak olyan pillanatok, amikor azt érezzük, hogy nem azt csináljuk, amit szeretnénk, hanem robotmódon úgy cselekszünk, mintha valaminek a rabja lennénk? A mai idézet olyan emberről szól, akit tisztátalan lélek szállott meg. A sírboltokban lakott, és még lánccal sem tudták fogva tartani. Senkinek sem sikerült megfékeznie. Éjjel-nappal a hegyekben tanyázott, kiáltozott, és kövekkel ütötte-verte magát. Micsoda rémkép egy emberről! Enyhe túlzásnak tűnhet számunkra ez a leírás, pedig, ha mélyebben belegondolunk abba, hogy mi történik vele, láthatjuk, hogy szimbolikusan ábrázolja azt, ami mindannyiunkban megtörténhet és már talán többször meg is történt. Amint kiderül, ezt az embert egy egész légió gonosz lélek szállta meg. A gonosz lelkek jól tudják, hogy kicsoda az Isten és kicsoda Jézus. Érdekes azonban a kérése: Az Istenre kérlek, ne gyötörj!” Jézus nem azért jött, hogy gyötörjön minket. Ebben látszik a gonosz lelkeknek a műve: rossz lelkiismeretet produkálnak és teljesen elferdítik bennünk az Isten képét. Már nem jóságos, szelíd, szerető, hanem aki gyötör, rosszat akar, akitől félnünk kell, stb. Ezek a Istenképek szinte észrevétlenül kialakulnak bennünk, és azt eredményezik, hogy egyre jobban eltávolodunk az Istentől. Ennek az eredménye, hogy mindenkit ellenségünknek tartunk, aki ellen védekeznünk kell. Az agresszivitás, gyűlölködés, veszekedés, irigység, stb. annak a jele, hogy a gonosz rabságába kerültünk. Micsoda síri magány alakul ki bennünk, amikor mindenki ellenségünkké válik, még az Isten is! Az egyetlen szabadulás Jézustól jöhet. Kérjük tőle, hogy szabadítson meg minket a negatív indulatoktól.
Feladat a mai napra: Megfigyelem magamban, hol tapasztalok ellenszenvet és milyen következményei vannak emberekkel való kapcsolatban. Kérem Jézustól a szabadulást.

2017. december 11., hétfő

December 11.Hit       Lk 1,26-37
Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt: »Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.« Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkodott, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal pedig folytatta: »Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni Nagy lesz ő, a Magasságbeli Fiának fogják hívni; az Úr Isten neki adja Dávidnak, az ő atyjának trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége« Mária erre megkérdezte az angyaltól: »Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?« Az angyal ezt felelte neki: »A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged; azért a Szentet is, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni. Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiat fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van, ő, akit magtalannak hívtak, mert Istennél semmi sem lehetetlen«. Mária erre így szólt: »Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.« És eltávozott tőle az angyal.

Máriában olyan személyt szemlélhetünk ma, akit a „hit asszonyának” is nevezhetnénk. Mária ismerte a Messiási jövendöléseket, azt is tudta, hogy majd egy szűz fiút fog szülni, akinek Emánuel (velünk az Isten) lesz a neve. Mária remélte, hogy beteljesülnek majd ezek a jövendölések. De gondolta volna, hogy ő lesz az a szűz? Magatartásából látszik, hogy nyitott volt az Úr iránt. Megszólíthatta őt, s bár zavarba ejtette őt az angyal köszöntése, mégis elgondolkodott a szavain. Meghallgatta az angyal üzenetét és megértette, hogy Isten most akar cselekedni, rajta keresztül. Miért is ne legyen partner Istennek? Miért válasszon Isten mást, ha egyszer őt akarta? Zakariással ellentétben Mária kérdése hitről tanúskodik: »Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?« Mária nem vonja kétségbe az angyal üzenetét, hanem a megoldást kereste, mert tudta, hogy még csak József jegyese volt és nem eshetett teherbe, amíg a házasságuk teljessé nem vált, különben házasságtörés miatt akár meg is kövezhették volna. Tehát patthelyzet állt fenn, s mégis szívében ott volt a hit és a bizalom és azt a megnyugtató választ kapta: »A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged; azért a Szentet is, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni.« És bár nem kért jelet, mégis kapott: Erzsébet is fiút vár. Mária hívő és befogadó magatartása tette végül lehetővé, hogy Isten fia megtestesülhessen, és megérkezhessen hozzánk a megváltás. Mit jelent számomra partner lenni Isten számára? Együtt akarok-e működni Isten üdvözítő terveivel? Miként kéri ezt tőlem?

Feladat a mai napra: Hittel fogadom Isten kérését és megpróbálok partnere lenni .

2017. december 10., vasárnap

December 10.Bevezető:
Advent folyamán felhangzik a nagy felkiáltás, mely Isten előfutárának kiáltása: „Készítsetek utat a pusztában az Úrnak, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át. Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el. Ami egyenetlen, váljék egyenessé, a hegyek ormai legyenek olyanok, akár a völgy!” (Iz 40,3-4). Lelkigyakorlatunknak is ezt választottuk, mint mottót. Mit jelent Istennek utat készíteni?
Isten kiválasztotta az emberi lényt, és privilegizált helyet adott neki szentháromságos közösségében. Nincs más olyan teremtmény, mely olyan szoros kapcsolatban élhetne az Istennel, mint az ember. Kezdettől fogva így akarta Isten, és ezért ő maga is emberré lett Jézus Krisztusban, hogy utat készítsen az embernek a Szentháromság közösségébe. Ez volt a világ legnagyobb eseménye, amit igencsak elő kellett jól készíteni. Isten előfutárokat küldött, prófétákat, akik segítettek neki ebben a munkában. Isten szereti az embert és segíteni akar neki. Miben? Hogy egyengesse benne az utat Isten felé, hogy ő meg tudjon érkezni nálunk és mi meg tudjunk érkezni nála. Mert igazi boldogságunkat csak Istenben találhatjuk meg. Ezért kéri tőlünk: Minden völgyet töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el. Ami egyenetlen, váljék egyenessé, a hegyek ormai legyenek olyanok, akár a völgy.
Az első héten már rádöbbentünk arra, hogy sok ellentétes jelenségből áll az életünk, melyek egymást váltják: a dolgosság és a csönd, a jólét és az éhség/szomjúság, a hűtlenség és a hűség. De ezeken túl még sok hegy és völgy létezik az életünkben. És valamilyen szinten hozzá tartoznak az életünkhöz. Mégis azt tapasztaljuk, hogy sokszor zavaró tényezők lehetnek az Isten és egymás felé vezető úton, talán különösképpen akkor, ha a negatív jelenségek túlságosan felerősödnek bennünk. Mivel azonban ezeket a tényezőket nem lehet csak úgy kiradírozni az életünkből, meg kell tanulnunk egyengetni az Úr útját: Elsősorban elismerni és elfogadni, hogy ezek vannak, és aztán megnézni, melyikből kellene elhordanom valamit, ami túl sok, vagy feltöltenem azt, ami hiányos. Leginkább emberi kapcsolataink a legjobb visszajelzők, ha valami nincsen rendben. Ha valamelyik kapcsolatunk nem harmonikus, akkor bizonyára meg kell vizsgálnom, hogy miből van túl sok, ill. mi hiányzik belőlem. Ebben a belső, gondos munkában fogjuk megtapasztalni, hogy egyre jobban közeledünk Isten felé, de önmagunk és embertársaink felé is.


Hitetlenség      Lk 1,5-20
Volt Heródesnek, Júdea királyának napjaiban egy Zakariás nevű pap, Ábia papi osztályából. A felesége Áron leányai közül volt, és Erzsébetnek hívták. Mindketten igazak voltak Isten előtt, feddhetetlenül éltek az Úrnak minden parancsa és igazsága szerint. ... Akkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a tömjénoltár jobb oldalán. Ennek láttára Zakariás zavarba jött, és félelem szállta meg őt. Az angyal ezt mondta neki: »Ne félj, Zakariás, mert meghallgatást nyert könyörgésed; feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és a nevét Jánosnak fogod hívni. Örömed és vigasságod lesz ő, és sokan örülnek majd születésén. ... «. Ekkor Zakariás megkérdezte: »Hogyan győződjem meg erről? Hiszen én öreg vagyok, és a feleségem is előrehaladott már napjaiban.« Az angyal ezt felelte neki: »Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok, és azért küldtek, hogy beszéljek veled, és ezt az örömhírt meghozzam neked. De íme, megnémulsz, és nem tudsz beszélni addig a napig, amikor ezek megtörténnek, mivel nem hittél szavaimnak, amelyek a maguk idejében beteljesednek.«

A mai napon Zakariással és Erzsébettel találkozhatunk, akik mindketten igazak voltak Isten előtt, feddhetetlenül éltek az Úrnak minden parancsa és igazsága szerint. Azt is tudjuk róluk, hogy idős emberek voltak már, és nem született gyerekük. Elképzelhetjük, amint már évtizedek óta kérték az Urat, hogy gyermekük legyen, de sosem kaptak választ erre a kérésre. Isten nem hallgatta volna meg őket? Azt is tudjuk róluk, hogy nagyon komolyan vették a vallási előírásokat, minden törvényt betartottak, s ezért igazak voltak, feddhetetlenek voltak Isten előtt. Mégis milyen érdekes, hogy Zakariás pont, amikor tömjénáldozatot hozott az Istennek, tehát imádság közben, nem tudta elhinni Gábriel angyal üzenetét, hogy gyermekük lesz. Azt kérdezte tőle: »Hogyan győződjem meg erről? Hiszen én öreg vagyok, és a feleségem is előrehaladott már napjaiban.« Milyen jelt ad neki az Isten, amiből tudni fogja, hogy igaz, amit mond? Lehetséges, hogy Zakariás biztos akart abban lenni, hogy nem álmodik, nem akart butaságot mondani feleségének. Érthető is a kételkedése, mert idősek voltak már, meddőnek mondták őket. A jel az megnémulása. Büntetés? Talán azt is mondhatjuk: Ajándék! Zakariás arra volt ítélve, hogy kilenc hónapig szemlélje a történéseket, amint Erzsébetnek nő a pocikája, és Isten ígérete beteljesül. Isten akkor és oly módon teljesítette be ígéretét, ahogyan ő azt jónak látta. Mert szüksége volt arra, hogy János pont akkor szülessen meg, és nem, amikor a szülők akarták és várták. De az ember nem tekinthet bele Isten kártyáiba. Egyetlen dolgot kér tőlünk az Úr: hogy higgyünk benne! Isten jót akar nekünk. De vajon el tudom-e hinni, hogy Isten nekem is jót akar? Hol tapasztalok magamban hitetlenséget vagy kételyt, mert Isten nem úgy válaszol nekem, ahogyan én azt szeretném?

Feladat a mai napra: Megpróbálom Isten akaratára bízni kéréseim beteljesítését.
 

2017. december 9., szombat

December 9.Iz 40,1-5.9-10
Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! -- mondja a ti Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és kiáltsátok neki, hogy letelt szolgálata, letörlesztette bűnét, hiszen kétszeresen meglakolt az Úr kezétől minden vétkéért! Egy hang kiált: »Készítsétek a pusztában az Úr útját, egyengessetek ösvényt a sivatagban Istenünknek! Minden völgy emelkedjék fel, minden hegy és halom süllyedjen alá; a göröngyös legyen egyenessé, és a hegyláncok síksággá! Akkor kinyilvánul az Úr dicsősége, és látni fogja minden ember egyaránt. Magas hegyre menj föl, te, aki jó hírt viszel Sionnak! Emeld fel erősen hangodat, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek! Emeld fel, ne félj! Mondd Júda városainak: »Íme, a ti Istenetek! Íme, az Úristen hatalommal jön, és karja uralkodik; íme, fizetsége vele van, és szerzeménye a színe előtt.

Izajás próféta idejében az volt a szokás, hogy a királyoknak utat készítettek a pusztában. Itt a várt Messiás-királyra vonatkoztak a próféta szavai. De persze nem kezdtek el az országban utat építeni, mivel Izajás prófétának szavai jövendölés volt és egy belső előkészületre hívtak. Reményteljes szavak ezek, amelyek a közelgő Istenről beszélnek és amelyek Keresztelő János fellépésével betejesedtek. Láthatjuk, hogy mind a négy evangélista Keresztelő Jánosra vonatkoztatja ezeket a szavakat: „Ezekben a napokban Júdea pusztájában fellépett Keresztelő János. … Ő az, akire Izajás próféta utal, amikor ezeket mondja: 'A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!'” (Mt 3,2-3). Mi is a hét folyamán e szavak alapján, utat készítettünk az Úrnak, hogy bejöjjön életünkbe. Ma megérkeztünk a hétköznapi lelkigyakorlat az első hétnek utolsó napjára. Visszatekinthetünk az elmúlt hétre, hogyan éltük meg ezt a hetet. Milyen tapasztalatokat szereztünk? Hogyan sikerült jobban Istenre figyelnünk, beengednünk az életünkbe? Talán valami kiegyenesedett, vagy egy völgy megemelkedett, vagyis egy nehéz helyzet javult? Hol tapasztaltuk meg, hogy íme, itt a mi Istenünk”? Hol elkészítettük utat az Istennek, és ez másoknak is láthatóvá vált? „Akkor kinyilvánul az Úr dicsősége, és látni fogja minden ember egyaránt.” Legyünk hálás mindenért, a nehézségekért is, a küzdelmekért is, akkor is, ha azt érezzük, hogy még csak félúton vagyunk. Igen, így van, még van egy lelkigyakorlatos hét előttünk és Isten tudja, hogyan és hova akar vezetni minket az adventi előkészületben. Szeretném megköszönni neked, Uram, hogy ….. .

Feladat a mai napra: Valakivel megosztok egy jó hírt, talán elmesélhetem, mit jelent számomra ebben az adventben, hogy Isten velem, velünk van.

Kapcsolatfelvétel, elmélkedések megrendelése, imaszándék, jelentkezés programokra

Név

E-mail *

Üzenet *

Látogatók száma