XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. március 21., szerda

Március 21Iz 52,15                               (Jézus először esik el a kereszttel)
és királyok némulnak el színe előtt. Mert olyasmit fognak látni, amilyet még soha nem hirdettek nekik; és olyan dolognak lesznek tanúi, amilyenről addig soha nem hallottak.

Jézus, nehéz volt számodra a kereszt súlya. Elestél, összerogytál mindenki szeme láttára. A téged követő tömeg nem hogy elnémult volna, hanem még hangosabban gúnyoltak, szidalmaztak. Szemükben is elestél. Már nem voltál számukra a nagy próféta vagy gyógyító, aki erővel hirdetted nekik az Isten országát. Csalódtak benned, mert nem az elképzeléseik szerinti Messiás voltál. Úgy tűnik, hogy minden meghiúsult. Hányszor érzzük mi is azt, hogy amikor egy betegség, nehézség ér minket, minden tervünk meghiúsul. Életünk olyan fordulatot vesz, amelyet nem gondoltunk volna, és talán nem is akartunk. Milyen kemény esés ez számunkra, megütjük magunkat, és vérzik nemcsak a térdünk, hanem főleg a szívünk és a lelkünk. Sokszor elcsüggedünk, elveszítjük reményünket, azt hisszük, hogy már sosem leszünk boldogok. Mégis mit látunk? Az emberek, akik téged láttak vajon tudták, hogy igazából minek lettek a szemtanúi? Hogy a látszólag dicstelen, elesett gonosztevő, akit éppen kivégzésre visznek, igazából a megváltás útját járja végig, hogy megszabadítson minket bűneinktől? Uram, kérlek segíts, hogy amikor elcsüggedünk, ne csak a nehézségeinket nézzük, hanem megerősödjünk bensőleg abban a tudatban, hogy nagy dolognak vagyunk a része: rajtunk keresztül folytatod megváltó művedet, és kiegészíted bennünk, ami a te szenvedésedből még hiányzik (vö. Kol 1,24). Kérlek, segíts elfogadnunk keresztünket, betegségünket, és irányítsd gondolatainkat a szeretetre, hogy mindez csak azért van, hogy tökéletessé váljunk a szeretetben. Hiszen, ha szeretet útján járunk, akkor majd felragyog világosságunk, mint a hajnal, és a rajtunk ejtett seb gyorsan beheged. Előttünk halad majd igazságunk, és az Úr dicsősége lesz a hátvédünk. (vö. Iz 58,8)
Feladat a mai napra: Ma bátorító és elismerő szavakat próbálok mondani annak, aki „keresztje terhe alatt elesett”, nehézségekkel küzd.

2018. március 20., kedd

Március 20.Iz 52,14                               (Jézus vállára veszi a keresztet)
Amint sokan megborzadtak láttán, - hiszen oly dicstelennek látszott, és alig volt emberi ábrázata -, úgy fog majd sok nemzet ámulni rajta,

Jézus, te válladra vetted a keresztedet. Magad vitted el a koponyák helyére (vö. Jn 19,17). Az emberek ámultak, sokan megborzadtak láttán, mert valóban dicstelennek látszottál: agyonzúzva, agyonnyúzva, mint aki az emberek prédájává lett. Ez lenne az Isten fia, a Messiás, aki azért jött, hogy megváltson minket? Mégis, úgy fog majd minden nemzet ámulni rajtad, amikor kiderül, hogy valóban Isten fia voltál (vö. Mk 15,39).
Mennyire nehéz elhinnünk, hogy a keresztutunknak teljesen más értelme van, mint amit első szemre látunk. A társadalom daliákat akar látni, és mi azok igyekszünk lenni. De ha betegség ér, vagy egy súlyos válsághelyzet áll elő a családban, akkor megborzadnak, s mi magunk is megborzadunk. Sokszor elkeseredünk, mert dicsteleneknek látszunk, mert elveszítjük emberi ábrázatunkat, és egyre kevésbé hasonlítunk arra a prototípusra, amelyet a társadalom elénk vetít. De te nem az ember külsejét nézed, hanem a szívét (vö. 1Sám 16,7). Ékességünk a hitünk, a szeretethez való ragaszkodásunk, önfeláldozásunk, hogy másoknak életet adjunk. Uram, kérlek, adj nekünk bátorságot, hogy a te szemeiddel lássuk életünket, hogy naponta felvegyük keresztünket, és kövessünk téged. Még akkor is, ha utunk el fog térni a tömeg útjától, még akkor is, ha látszólag mi vagyunk a vesztesek. Kérlek, szabadíts meg minket attól a vágytól, hogy jó képet mutassunk magunkról! Inkább te alakítsd ki bennünk a legcsodálatosabb képet, isteni képedet.
Feladat a mai napra:  Ma Jézussal együtt hordozom mindennapi keresztemet.

2018. március 19., hétfő

Március 19.Iz 52,13                               (Jézust halálra ítélik)
Nézzétek, szolgám diadalmaskodik, fönséges lesz és felmagasztalják, és nagy dicsőségre emelkedik.

Jézus, téged halálra ítéltek. Micsoda ellentmondás rajzolódik itt le előttünk: diadalmenet, felmagasztalás és halálítélet, kivégzés! Erőszakosan végeztek azzal, aki maga az Élet, és aki minden embernek felkínálta az életet. Mégis a látszólagos csőd igazából Isten diadalmaskodásáról beszél, haláltusája a dicsőségre való emelkedés útja. Maga az Atya tesz majd pontot az egész dologra. De mit látok én ebben a helyzetben? Mit látok, amikor engem olyan dolgok, olyan hírek érnek, melyek első ránézésre halálítéletnek tűnnek: amikor akár saját életünkben vagy hozzánk közel álló személyeknél kiderül egy súlyos betegség, válsághelyzet áll elő a családban, konfliktus és szakadás támad, a munkahely elvesztése vagy sikertelen keresése, hatalmas adósság kilátástalansága... Mennyire el tudunk ilyenkor keseredni, mert azt érzzük, hogy ártatlanul ért minket a csapás. Mivel érdemeltem/érdemeltük meg? Miért pont velem/velünk történik ez? De ha rád tekintünk, Jézus, azt látjuk, hogy valami teljesen más történik. Az üdvösségre vezető út a szenvedésen megy keresztül: úgy mint a búzamag, melynek először a földbe kell hullania, és meghalnia, ahhoz, hogy bő termést hozzon. Uram, te ezzel a lelkülettel élted meg saját keresztutadat, és meghívsz minket arra, hogy veled együtt vegyük fel keresztünket, és veled járjuk végig saját keresztutunkat, Isten gyermekeinek útját, mely nem a pusztulásba visz, hanem dicsőségre. Kérlek, erősítsd meg hitünket, hogy ne csüggedjünk el, amikor rossz hír ér bennünket, hanem hinni tudjunk a feltámadásban, hogy te, ha majd fölmagasztaltnak a földről, mindenkit magadhoz vonzol (vö. Jn 12,32).
Feladat a mai napra:  Igyekszem, hogy ne ítéljek el senkit.

2018. március 18., vasárnap

Március 18.Jer 31,31-34; Zsid 5,7-9; Jn 12, 20-33
Abban az időben: Azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Betszaidából származott, és kérték: „Uram, látni szeretnénk Jézust.” Fülöp elment és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp elmentek, és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: „Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától? De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet!” Erre hang hallatszott az égből: „Megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem.” A tömeg, amely ott állt, ennek hallatára azt gondolta, hogy mennydörgött. Mások így vélekedtek: „Angyal beszélt vele.” Jézus megmagyarázta nekik: „Nem miattam hallatszott ez a hang, hanem miattatok. Ítélet van most a világon. Most vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok.” Ezt azért mondta, hogy jelezze: milyen halállal fog meghalni.

„Néhány görög odament Fülöphöz és kérte: ,,Uram, látni szeretnénk Jézust.” Fülöp erre a kérdésükre nem maga adta meg nekik a választ, hanem továbbította Jézusnak a kívánságukat. Jézus érdekes módon válaszolt: „Eljött az óra, hogy megdicsőüljön az Emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. ...” A görögök talán azért voltak kíváncsiak Jézusra, mert a nagy csodatevőt, a híres prédikátort, a tömegeket mozgatót akarták látni. De az, aki csak Jézus sikerére, győzelmére, hatalmára figyel, nem fogja felfedezni, hogy valójában kicsoda Jézus. Ő tudta, hogy mi vár rá, milyen úton kell az Atyát megdicsőíteni: magára kell vennie emberré levésének végső következményeit. Tudta, hogy szenvedése, kereszthalála mindenki számára a hit nagy próbája lesz. Ezért tanítványait előkészítette erre a „botrányra”: „Akkor félrevonta a tizenkettőt, s így szólt hozzájuk: „Most felmegyünk Jeruzsálembe, s beteljesedik minden, amit a próféták az Emberfiáról megjövendöltek. Kiszolgáltatják a pogányoknak, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpdösik. Aztán megostorozzák, megölik, de harmadnap feltámad ”(Lk 18,31-33). Nehéz volt a tanítványoknak ezt felfogni, valójában csak Jézus feltámadása után kezdték megérteni. Nekünk sem könnyebb a szenvedő Jézusban Isten dicsőségét felismerni. Ezért minden évben, nagyböjtben a szenvedő és a kereszten függő Jézusra figyelünk. Ő az a búzaszem, amely a földbe hullt, és meghalt, de ezáltal sok gyümölcsöt hozott. A keresztfán kiontott vére által megszerezte nekünk az üdvösséget.
Mi is szeretnénk látni Jézust! Engedjük meg, hogy Jézus nekünk is beszéljen a szeretet útjáról. „Uram, Jézus, segíts megérteni a búzaszem sorsát, hogy én is képes legyek magamnak meghalni azért, hogy másoknak élete legyen.”
Feladat a hétre: Próbálok másokat úgy szeretni, mint Jézus tette. Lemondok önzésemről, kényelmemről azért, hogy több szeretet fakadjon mások számára.

2018. március 17., szombat

Március 17.

Lk 23,44-46
A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” E szavakkal kilehelte lelkét.

Nagy dolog történt ebben az utolsó órában: A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt. A nap elsötétedése Jézus halálát jelképezi. Amint a napfogyatkozáskor a hold eltakarja egy ideig a napot, de utána újból teljes fényben ragyog, úgy Jézus halála elvett a „világ világosságának” ragyogásából, míg föltámadása által vissza nem nyerte teljes és örök ragyogását. Izajás próféta jövendölte: „A hold fénye olyan lesz, mint a nap ragyogása, a nap fénye pedig hétszer ragyogóbb lesz, olyan, mint hét napnak a napfénye azon a napon, amikor az Úr bekötözi népe sebeit, és meggyógyítja a sebhelyeket. (Iz 30,26). A függöny kettéhasadása megint csak szimbolikus, hiszen a függöny elválasztotta az embert a szentélytől, ahova csak a főpap és csak évente egyszer léphetett be. Kettéhasadása rámutat arra, hogy Jézus megnyitotta az utat az Istenhez. „Ő, a mi békességünk a közénk emelt válaszfalat ledöntötte, az ellenségeskedést kiküszöbölte saját testében,... és egy testben kiengesztelt minket az Istennel kereszthalála által, amellyel az ellenségeskedést megölte. (Ef 2,14.16). Jézusnak csak egy mély kiáltása marad: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!” Szíve legmélyebb imádsága, amit ugyancsak egy zsoltár idézete. A mai napon imádkozzuk el vele együtt ezt a 31. Zsoltárt és így, imádságban, kísérjük őt. Hozzád menekülök, Uram, ne hagyd, hogy szégyent valljak! Igazságodban szabadíts és ments meg engem, hallgass meg és siess hozzám! Légy megmentő sziklám, erős, szabadító váram! Valóban te vagy a sziklám és váram, nevedért vezess és irányíts engem! Kimentesz a hálóból, amit elém vetnek, te vagy szabadulásom. Kezedbe ajánlom lelkemet, te megváltasz, Uram, te, hűség Istene....
Szánjuk időt a visszatekintésre, a 31. Zsoltár segíthet nekünk ebben. Tekintsünk vissza erre a hétre és az egész lelkigyakorlatra is. Mi volt számomra kulcsfontosságú? Hogyan tapasztaltam meg Isten jelenlétét, közelségét, vezetését? Hol tapasztaltam igazi fordulatot, megtérést? Milyen hívást érzek most magamban? Milyen (esetleg új) értelmet kapott számomra Jézus élete, kereszthalála és a belé vetett hitem? Leírom magamnak, miért szeretnék hálát adni az Úrnak, és mit szeretnék most tőle kérni.

Feladat a mai napra: Kiírom magamnak Jézus imádságát: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” Napközben többször felidézem magamban, és szívből Jézushoz csatlakozom.

2018. március 16., péntek

Március 16.

Jn 19,30
Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: „Beteljesedett!”

Jézus, amit most a kereszten adhattunk neked, amit az emberből megízlelhettél, csupa ecet volt. A szőlő levéből két dolgot csinálhatunk: ecetet vagy bort. S valahogy hasonlóképpen az életünk is borrá vagy ecetté tud válni, attól függően, hogyan bánunk el vele, mi az értékrendünk és célunk. Mégis, te az ecetünket is elfogadod, megízleled, s így szólsz: „Beteljesedett!” Visszacseng a fülemben, amit régen a tanítványaidnak és a téged kérdező farizeusoknak mondtál Máté házában: „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.” (Mt 9,12-13). Irgalmas Jézusom, köszönöm, hogy nem utasítottál el minket bűneink miatt! Te tudod, hogy a bűn micsoda teher számunkra. Kinél tehettük volna le? Ki szabadíthatott volna meg minket ettől a tehertől? Még arra sem vagyunk képesek, hogy egymásnak megbocsássunk, elnézzük egymás hibáit. Egy életen keresztül hordozzuk azokat a sokszor nagyon is sajgó sebeket, amiket egymáson ejtettünk. És téged is tetőtől talpig beborítottunk sebekkel. Rajtad engedtük ki dühünket, agressziónkat, gyűlöletünket, irigységünket, nem tetszésünket. Ha rád tekintek, ezt látom benned: a fájdalmak férfiját, aki tudta, mi a szenvedés; (vö. Iz 53,3). Hiszen a mi betegségeinket viselted, és a mi fájdalmaink nehezedtek rád, Igen, a mi bűneinkért szúrtak át, a mi gonoszságainkért törtek össze; a mi békességünkért ért utol a büntetés (vö. Iz 53,4-5). Az ember gonoszsága, kiengeszteletlensége a legkeserűbb ecet, és te még azt is elfogadtad, megízlelted. Kiittad a poharat, amit neked nyújtottak. Ebben teljesedett volna be a küldetésed, hogy kivégeztünk, dühünk áldozata lettél? Azt mondtad: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Odaadásod ezek szerint nem áldozat volt, hanem az irgalmasság cselekedete! „Isten azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.” (Róm 5,8). „Őbenne nyertük el a megváltást a vére árán, és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme folytán, amelyet végtelen bölcsességében és megértésében gazdagon árasztott ránk.” (Ef 1,7-8). „Jó annak, aki gyakorolja az irgalmat, aki szívesen ad kölcsön, és tetteit az igazsághoz szabja. Nem tántorodik meg soha, az igaz örökre emlékezetben marad.” (Zsolt 112,5-6). Köszönöm, Jézusom, hogy irgalmadból beteljesedett megváltásunk. Köszönöm, hogy engemet is elfogadsz olyannak, amilyen vagyok, és az én vállamról is leveszed bűneim terhét. Köszönöm, mert Benned nyerhetek új, örök életet!

Feladat a mai napra: Törekszem arra, hogy Isten akaratát teljesítsem.

2018. március 15., csütörtök

Március 15.

Jn 19,28
Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. De hogy egészen beteljesedjék az Írás, megszólalt: „Szomjazom!”

Hosszú csend után Jézus újra megszólal. Most engem is megszólít: „Szomjazom!” Jézus mit tehetek érted? Látom, amint a katonák odaszaladnak hozzá. Volt ott egy ecettel teli edény. Belemártottak egy szivacsot, izsópra tűzték és a szájához emelték. (Jn 19,29) Jézus, ecetre szomjaznál? Ennyi az, amit az ember tud neked adni? Ecetet!? Mire szomjazik a lelked, drága Jézusom? – Jézus elsősorban talán a 42. Zsoltár szavaival válaszolna: Ahogy a szarvasünő a forrás vizére kívánkozik, úgy vágyakozik a lelkem utánad, Uram. Lelkem szomjazik az Isten után, az élő Isten után. Mikor mehetek már, hogy lássam Isten arcát? – Az Atyára vágyodsz, arra aki szeret téged, akiben végre megpihenhetsz. Vagy van még más is, amire szomjaznál? Mindig újra ott cseng a fülemben: „Szomjazom!” Jézus, hogyan olthatnám szomjúságodat? – Valóban nemcsak az Atyára szomjazom, hanem rád is: Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! Sziklák hasadékában fészkelő galambom, rejtekhelyeden, a szirtek szegélyezte ösvényen mutasd meg arcodat, hadd halljam hangodat, mert szépen cseng a hangod, és bájos az arcod. (Én 2,13-14). Utánad vágyódom, a szépségedre, bájos arcodra, szemeidre, melyek kifejezik szíved tisztaságát, irántam való mély szeretetedet. Hadd halljam hangodat, szereteted őszinte és szép dalát, mely a legszebb muzsikaként cseng a fülemben. Hadd lássalak, aki a sziklák hasadékában rejtőzködsz a gonosz támadásaitól. Kelj föl, kedvesem, gyere szépségem! Rád szomjazom! – Jézus, mivel olthatnám szomjúságodat? – Azzal, hogy éled az evangéliumot, hogy nekem szolgálsz, és engem követsz, s ahol én vagyok, ott legyél te is. (vö. Jn 12,26), hogy fölveszed keresztedet minden nap (vö. Lk 9,23), hogy nem félsz attól, hogy olyan légy mint a búzaszem, mely ha nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz (Jn 12,24), hogy odaadod életedet a barátaidért (vö. Jn 15,13), és úgy próbálod szeretni testvéreidet, amint én szerettelek téged (vö. Jn 13, 34). – Jézus, és még mire szomjazol? – A testvéreidre, azokra, akik a szavadra hinni fognak bennem. Hogy egyek legyetek! Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. (Jn 17,21). És arra, hogy tanítványommá tesztek minden népet, hogy evangéliumom eljusson a világ végéig (vö. Mt 28,19-20; Mk 16,15). Kitartasz mellettem? Segítenél nekem, hogy minél több ember megismerje az Atya szeretetét?

Feladat a mai napra: Átgondolom, milyen gesztussal, magatartással tudnám ma Jézus szomját oltani?

2018. március 14., szerda

Március 14.

Mt 27,46
Kilenc óra tájban Jézus felkiáltott, hangosan mondva: „Éli, Éli, lamma szabaktani?” Vagyis: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?”

Amint föltekintek Jézusra a kereszten, látom, hogy mély fájdalom járja át. Nem könnyű egy ember szenvedését látni, amint kínjaiban gyötrődik. Jézus hangosan, fájdalmasan felkiált: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?”
Mit jelent Jézust ebben a pillanatban elkísérni? Nem a párbeszéd vagy gyors vigaszok pillanata ez, hanem inkább a csönd, a jelenlét, az együttérzés és együtt imádkozás pillanata. Jézus a legnagyobb elhagyatottságot tapasztalja meg. Mivel magára vállalta az emberiség bűneit, megtapasztalja mit jelent Istentől teljesen elszakadva lenni. És még ebben a legmélyebb elhagyatottságban is az Atyához imádkozik. Ebben a felkiáltásban megossza velünk legmélyebb imáját, amit a 22. Zsoltár szavaival fejez ki: Istenem, Istenem, miért hagytál el, miért maradsz távol megmentésemtől, panaszos énekemtől? Szólítalak nappal, Istenem, s nem hallod, szólítalak éjjel, s nem adsz feleletet. – milyen keserves lehet egy ember számára, amikor bűnt bűnre tetéz, és hiába kiáltozik Istenhez, nem ad neki választ, amíg gonosz útjáról meg nem tér. Jézus sem válaszolt a bal latornak a kereszten. Isten ilyenkor nem tud válaszolni, amikor az ember szíve csak a saját szándékára akarja felhasználni az Istent. De vannak olyan pillanatok is, amikor Isten szentjei is megtapasztalják Isten hallgatását. Miért nem válaszol? Azt csak Isten tudja, egyetlen fontos dolog van ilyenkor: mély hittel imádkozni: Mégis te vagy a Szent, aki Izrael szentélyében lakik. Atyáink benned reménykedtek, reméltek, s te megszabadítottad őket. Ez Jézus hite: Atyám engem is meg fog szabadítani. Imájában kifejezi az Atyának, amit tapasztal: De én csak féreg vagyok, nem ember, az emberek gúnytárgya s a népek megvetettje. Mind, aki lát, gúnyt űz belőlem, elhúzza száját és csóválja fejét. „Az Úrban bízott, hát mentse meg, segítsen rajta, ha szereti!” Micsoda mély fájdalom lehet Jézus számára a sok gúny, az a mély megvetés, amit azok kifejeznek iránta, akik a halálát akarják. Hogyan bizonyítsam nekik, hogy szeretsz engem? Imádságában nem marad a panasznál, hanem mindig újra és erősebben megvallja hitét: Te hoztál elő az anyaméhből, jóvoltodból gond nélkül pihenhettem, anyám ölén. A tiéd vagyok kezdettől fogva, anyám méhétől fogva te vagy az én Istenem. Ne maradj távol szükségemben, légy közel, mert sehol sincs segítség! Ne maradj hát távol, Uram, te vagy segítségem, siess mentésemre! Szabadíts ki az oroszlán torkából, védj meg engem, szegényt, a tulkok szarvától! Nevedet hirdetni fogom testvéreim előtt, és a közösségben dicsőítlek téged. Ti, akik félitek az Urat, áldjátok, Jákob fiai, magasztaljátok! Hiszen ő nem szégyellte, nem vetette meg a szegény nyomorát, nem rejtette el előle arcát, meghallgatta, amikor hozzá kiáltott.

Feladat a mai napra: Ma különösképpen a szenvedőkért imádkozom.

2018. március 13., kedd

Március 13.

Jn 19,26-27
Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.

Jézus tekintete keresi az övéit, és megpihen azokon, akik a legközelebb állnak hozzá: édesanyján és szeretett tanítványán. Nem mondja a tanítvány nevét, nyitott marad, mert a szeretett tanítvány én is vagyok, meg te is, és mindenki, aki szívből követi Jézust. Jézus, mit látsz bennünk? Min gondolkodsz miközben ránk tekintesz? (Elmondhatom Jézusnak, miről beszél nekem tekintete) Jézus, tekinteted tele van szeretettel, megbecsüléssel, bizalommal...
Aztán Jézus elmondja mit gondol: így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!”(a lányod) Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Elmegyek, (Jn 14,28) de nem hagylak árván benneteket (Jn 14,18). Jézus gondoskodásában, az Atya gondoskodása nyilvánul meg, aki azt mondja nekünk: „Nézzétek, magam gondoskodom nyájamról, és magam ügyelek rájuk.” (Ez 34,11). Én gondoskodom rólatok, mert szeretlek benneteket. „Nem hagylak magadra.” (Zsid 13,5). Mária ezt megértette, s bár mély fájdalom járta át a szívét, hogy fiát elveszítette, mégis szeretettel fogadta új gyermekét, Jézus szeretett tanítványát. Engemet is szeretettel fogad. Különféle gondolatok, érzések támadhatnak bennünk Máriával kapcsolatban. Fejezzük ki őket Jézusnak saját szavainkkal. Jézus, sokszor azt gondolom, azt érzem, hogy.... Mit akarsz nekem azzal mondani, hogy fogadjam be Máriát, hogy édesanyámnak tekintsem? Miért van nekem szükségem rá?... – Engedjük, hogy Jézus válaszoljon nekünk: Nem akarom, hogy egyedül maradj. Szükségetek van egymásra. Fogadd be édesanyámat, jó társad lesz. Ne gondold azt, hogy egyedül kell megküzdened az életért, a hitedért, engedd, hogy Mária segítsen neked, amint nekem is segített hitével, Istenbe vetett végtelen bizalmával és kitartásával. Ő volt igazi tanítómesterem, és gyöngéd szeretetével, szelíd jelenlétével meg tudott erősíteni engem. „Fogadd el szájából a tanítását, szavait vésd be mélyen a szívedbe!” (Jób 22,22). „Ne hagyd el, akkor majd megoltalmaz, szeresd, akkor majd őrködik fölötted. Öleld magadhoz, akkor majd fölemel, tisztességre juttat, hogyha átkarolod.” (Péld 4,6.8) Örülök, ha szeretni tudod édesanyámat, amint én szeretem őt. –
Köszönöm, Jézus, hogy gondoskodsz rólam. Bizony nehéz a mai világban megmaradni a helyes úton. Sok különböző befolyás ér minket nap mint nap, oly sok kísértés, áramlat, mely el akar tántorítani minket tőled. Kérlek segíts, Mária, hogy hűséges tudjak maradni Jézushoz és ahhoz a hivatáshoz, amire engem hívott.

Feladat a mai napra: A mai napomat Máriával akarom megélni, vele imádkozni, a segítségét kérni.

2018. március 12., hétfő

Március 12.

Lk 23,39-43
Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magad és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ő nem csinált semmi rosszat.” Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam, országodban.” Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a mennyben.”

Hallom ezt a kis vitát, ami ott a kereszten a két gonosztevő közt zajlik. Jézus rám tekint, nyitott szívvel, végtelen megértéssel és türelemmel. Igazi, mély találkozásra vágyik, köztem és közte. Számára ez az idő szent. Megvárja, míg tisztázódnak bennem gondolataim, érzéseim. Hol állok én ebben a vitában? Kinek adok igazat? Annak, meg akar szabadulni a kereszttől, hogy tovább élhesse életét mint eddig? Vagy annak, aki belátja, hogy jogosan kapta a szenvedést, hiszen gonoszságot művelt, s kéri Jézus irgalmát? (Legyek őszinte magammal!) Önvizsgálatomhoz segítségül vehetem a 36. Zsoltárt.
Ne akarjam hitegetni magamat azzal, hogy alázatos vagyok. Még ha vágyom is a tökéletességre, és törekszem is rá, mégsem vagyok még teljesen ott. Most, Jézus keresztje alatt, időm van arra, végiggondolnom életemet, elmúlt időszakomat, bukásaimat, kudarcaimat, küzdelmeimet... Mondjuk el Jézusnak, ami feljön bennünk.
Jézus, én jó akarok lenni, azt akarom, hogy büszke légy rám, hogy szeressél. Ezért sok időt töltök azzal, hogy ..., fontos nekem, hogy.... (Mit próbálok megtenni azért, hogy Isten kedvét lelje bennem?) Mégse mondhatom azt, hogy tökéletes vagyok. Igen, jó nagyokat buktam az életemben... Néha azt kérem tőled: Szabadítsd meg hát magad és minket is. Mert nem bírom elviselni a nehézségeket, nem bírom elviselni, hogy kudarcot vallottam, hogy nem vagyok az, akivé lenni akartam... (Öntsük ki Jézusnak mindazt, ami a szívünkben van!)
A jobb lator bizalma viszont bátorít engem: „Jézus, emlékezzél meg rólam, országodban.” Ő tudta, hogy tetteinek méltó büntetését kapta, és azt is tudta, hogy te nem csináltál semmit, s direkt-drótod van az Istenhez. Ha valaki tud segíteni rajtam, ha valaki jót tud kihozni abból, amit éltem, akkor az te vagy, Uram! Te nem büntetsz meg tetteimért. „Uram, irgalmad fölér az égig, hűséged a felhőkig. Igazságosságod, mint Isten hegyei, ítéleteid, mint a tenger mélye, Uram, embernek, állatnak, te vagy éltetője. Tenálad van az élet forrása, a te fényedben látjuk a világosságot.” (Zsolt 36,6-7.10). Amikor úgy érzem, mindent kiöntöttem Jézusnak, ami a szívemen van, őszinte szívvel kérem tőle: „Jézus, emlékezzél meg rólam, országodban.” –
Engedjük, hogy Jézus válasza felhangozzék szívünk mélyéből: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a mennyben.”

Feladat a mai napra: Ma legyen a bűnbánat és a remény napja. Lehetőséget keresek a szentgyónásra (ha eddig még nem sikerült elvégeznem).

2018. március 11., vasárnap

Március 11.

Lk 23,33-34
Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott fölfeszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig mondta: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.”

A kereszt tövében én is ott állok. Odaértünk a koponyák helyére. Sok ember áll körülöttem, bámészkodva, leskelődve, gúnyolódva, szomorkodva. És én, hogyan vagyok jelen? Mi megy keresztül gondolataimon? Látom, amint fölfeszítik Jézust a keresztre, szemlélődve, párbeszédre lépek Jézussal. Micsoda fájdalom járja át egész testedet, Jézus, amint áthasítják kezedet, lábadat, és fölemelnek a kereszttel! Egyetlen szó hallatszik a szádból: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.” (Mit vált ki belőlem ez a mondat?) Megrendítő, Jézus, hogyan tudsz azoknak megbocsátani, akik kínoznak és a halálodat akarják? Hol lehet szívedben még olyan hely, ahol ők is elférhetnek benne? – Engedjük, hogy Jézus válaszoljon nekünk: De hiszen hallottad a parancsot: „Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is.” (Mt 5,43-45). Hol válhatna valóra ez a szó, ha nem a kereszten? Ha csupán azokat szeretném, akik engem szeretnek, mi lenne a jutalmam? (vö. Mt 5,46). Az én szívemben sok hely van. „Nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megváltsam a világot.” (Jn 12,47). A világot pedig csak a szeretet válthatja meg. – Jézus, én is benne vagyok a körben, akiért kéred az Atyát, hogy bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek. Jézus, úgy látod, hogy én sem tudom mit teszek? Pedig sokszor azt hiszem magamról, hogy tudom,... (mikor hiszem azt, hogy tudom, mit teszek? Milyen következményekkel jár a cselekvésem?)
Igen, talán mégis neked van igazad! Nem tudom, mit teszek. Csak te tudod, hogy mindezzel állandóan megpróbálom elvágni az élet forrásával összekötő köldökzsinóromat, mert azt hiszem, hogy az életet máshol sokkal élőbben találhatom meg, mint Benned. – Igen, barátom, érted is kérem az Atyát, mert „irgalmas vagyok” (Jer 3,12). Hiszen „nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.” (Mt 9,13). Gyere hozzám és tanulj tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtalálod lelked nyugalmát. (vö. Mt 11,29). – Jézus, ha te meg tudtál bocsátani, akkor én is megbocsáthatok másoknak? Csupán csak azért, mert nem tudják mit tesznek. Mert ha tudnák, nem tennék meg – velem sem. Kérlek, Jézus, hadd itasson át engemet is ez a magatartás, segíts, hogy ne legyek haragtartó, hisz képes vagyok bocsátani, mert te már megbocsátottál neki és nekem.

Feladat a mai napra: A mai napon Jézus imájába csatlakozom: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek,”akár egy bizonyos személyért, akár a világért.

Kapcsolatfelvétel, elmélkedések megrendelése, imaszándék, jelentkezés programokra

Név

E-mail *

Üzenet *

Látogatók száma